کتاب مرجع WorldCat

download pdf D. Aegidii Hunnii. Theses De Abrogando Exorcismo Quas Paulo Ante Discessum ex hac vita Conscripsit ut de iis publice in Witebergensi Academia disputaretur, دانلود D. Aegidii Hunnii. Theses De Abrogando Exorcismo Quas Paulo Ante Discessum ex hac vita Conscripsit ut de iis publice in Witebergensi Academia disputaretur,Aegidius Hunnius; Egidius Hunn; Ägidius Hunnius; Aegidius Hunn; Egidius Hunnius; All authors, کتاب های Aegidius Hunnius; Egidius Hunn; Ägidius Hunnius; Aegidius Hunn; Egidius Hunnius; All authors,Erphordiae Wittelius Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Erfurt 1606, لیست کتاب های Erphordiae Wittelius Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Erfurt 1606,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Handbuch Rechtsphilosophie / دانلود فایل

مشخصات کلی Handbuch Rechtsphilosophie

نویسنده کتاب (Author):

Eric Hilgendorf; Joerden Jan Cدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Stuttgart : J.B. Metzler, 2017.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : GermanView all editions and formats فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Law — Philosophy.      

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Hilgendorf, Eric
Handbuch Rechtsphilosophie
Stuttgart : J.B. Metzler,c2017

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Eric Hilgendorf; Joerden Jan C Find more information about: Eric Hilgendorf Joerden Jan C

شناسه شابک ISBN:9783476053091 3476053091

شناسه OCLC:978384877

یادداشت:جزئیات Description based upon print version of record.

جزئیات Description:1 online resource (518 p.)

فهرست محتوا:Inhalt; Vorwort; I Ideengeschichtliche Orientierungen; A Rechtsbegriffe; 1 Recht als Sonderfall einer Norm-ordnung; 2 Recht und Moral; 3 Naturrecht und Positives Recht; 4 Gewohnheitsrecht; B Rechtsfamilien; 5 Kontinental-europäisches Recht (Civil Law); 6 Common Law; 7 Islamisches Recht; 8 Recht in Afrika; C Rechtsbereiche; 9 Privatrecht; 10 Strafrecht; 11 Öffentliches Recht; 12 Völkerrecht; 13 Europarecht; D Rechtsdisziplinen; 14 Rechtsdogmatik; 15 Rechtsgeschichte; 16 Rechtssoziologie; 17 Rechtsvergleich; E Rechtsphilosophie und Rechtstheorie; 18 Rechtsphilosophie; 19 Politische Philosophie 20 RechtsethikII Geschichte der Rechts philosophie; 21 Antike; 22 Mittelalter: Aurelius Augustinus und Thomas von Aquin; 23 Frühe Neuzeit; 24 Aufklärung; 25 Revolutionskritik, Deutscher Idealismus, Utilitarismus, Marxismus und Positivismus; 26 Rechtsphilosophie zwischen 1860 und 1960; 27 Rechtsphilosophie der Gegenwart; III Begründung und Legitimität von Recht; 28 Naturrechtliche Norm-begründung; 29 Gesellschaftsverträge; 30 Positivistische Normbegründung; 31 Begründung von Strafe (absolute vs. relative Begründung); 32 Konstruktion und Kritik im Recht; IV Auslegung des Rechts 33 Juristische Hermeneutik34 Logik und Recht; 35 Juristische Argumentations-theorie; V Methodenund Wissen-schaftslehre des Rechts; 36 Deontische Logik; 37 Werturteilsproblematik im Recht; 38 Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft; 39 Rechtswissenschaft als normative Disziplin; VI Neuere Theorien des Rechts; 40 Systemtheorie des Rechts; 41 Feministische Rechtstheorien; 42 Ökonomische Theorie des Rechts; 43 Critical Legal Studies; 44 Rechtsrhetorik; VII Interdisziplinäre Verbindungen; 45 Anthropologie und Recht; 46 Literatur und Recht; 47 Medizin und Recht; 48 Politik und Recht 49 Technik und Recht50 Theologie/Religion und Recht; VIII Konzepte; 51 Menschenrechte, Menschen-würde, Menschenbild; 52 Person; 53 Freiheit; 54 Gleichheit; 55 Rechtsstaat; 56 Schuld und Verantwortung; 57 Zurechnung; 58 Paternalismus; 59 Universalismus; 60 Gerechtigkeit; IX Aktuelle Heraus-forderungen; 61 Folter; 62 Gender und Recht; 63 Globalisierung; 64 Interdisziplinarität; 65 Interkulturalität; 66 Notstand; 67 Risiko und Recht; 68 Tierrechte; 69 Todesstrafe; 70 Wertepluralismus; 71 Ziviler Ungehorsam; X Anhang; Auswahlbibliographie; Autorinnen und Autoren; Personenregister; Sachregister

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs