کتاب مرجع WorldCat

download pdf D. Aegidii Hunnii. Theses De Abrogando Exorcismo Quas Paulo Ante Discessum ex hac vita Conscripsit ut de iis publice in Witebergensi Academia disputaretur, دانلود D. Aegidii Hunnii. Theses De Abrogando Exorcismo Quas Paulo Ante Discessum ex hac vita Conscripsit ut de iis publice in Witebergensi Academia disputaretur,Aegidius Hunnius; Egidius Hunn; Ägidius Hunnius; Aegidius Hunn; Egidius Hunnius; All authors, کتاب های Aegidius Hunnius; Egidius Hunn; Ägidius Hunnius; Aegidius Hunn; Egidius Hunnius; All authors,Erphordiae Wittelius Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Erfurt 1606, لیست کتاب های Erphordiae Wittelius Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Erfurt 1606,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet An investigation and characterization of different ADP/ATP Carrier homologs / دانلود فایل

مشخصات کلی An investigation and characterization of different ADP/ATP Carrier homologs

نویسنده کتاب (Author):

Aleksandra Woźnicka-Misăilă; Stéphanie Ravaud; Cécile Breyton; Bruno Miroux; Gergely Katona; All authors

انتشارات (Publisher):

[Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu], 2016.

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Computer file : Document : Thesis/dissertation : English

منبع (Database):

WorldCat

موضوع (Subject):

Cristallographie — Thèses et écrits académiques.       Protéines membranaires — Thèses et écrits académiques.       Mitochondries — Thèses et écrits académiques.       View all subjects      

توضیحات خلاصه (Summary):

L’objectif principal de ce projet de thèse était d’obtenir de nouvelles données structurales sur les transporteurs ADP/ATP mitochondriaux et de développer des outils pour les approches de micro- et nano-cristallographie appliquées à la biologie structurale des protéines membranaires.Le rôle principal du transporteur ADP/ATP (AAC) est d’importer et d’exporter respectivement de l’ADP3- et l’ATP4- à travers la membrane mitochondriale interne, entre l’espace intermembranaire et la matrice. AAC est le transporteur mitochondrial le mieux caractérisé de toute cette famille de protéines. De nombreuses études ont été menées pour caractériser sa fonction et sa structure. Toutefois, les données structurales n’étant disponibles que pour une conformation de la protéine, de nombreuses questions fondamentales notamment sur les différents états conformationnels adoptés par la protéine au cours du processus de transport restent encore posées. Dans cette thèse, nous avons étudié les 4 isoformes humaines d’AAC. Elles sont impliquées dans diverses maladies génétiques, mais jouent également un rôle dans la cancérogenèse. Cette thèse décrit ainsi en détail la caractérisation structurale et fonctionnelle de ces protéines et leur comparaison. C’est est une étape essentielle pour définir leurs propriétés, et constitue un point de départ précieux dans le développement de nouvelles thérapies.Le domaine de la biologie structurale ne cesse de connaître de nouveaux développements, comme c’est le cas par exemple avec l’avènement de la cristallographie sérielle. Il y a donc un besoin constant de nouvelles approches notamment pour la préparation des échantillons, leur montage sur les lignes de lumière et les collectes de données afin de continuer à améliorer la qualité des données collectées au synchrotron. Ainsi, notre objectif était d’utiliser différents échantillons de protéines membranaires pour développer de nouvelles techniques de cristallisation et de montage d’échantillons sur les lignes de lumière afin de préserver au mieux la qualité des échantillons tout en permettant des collectes de données plus rapides, plus efficaces et plus simples.The main objective of this PhD project was to gain new structural data on the mitochondrial ADP/ATP carriers and develop tools for micro- and nano-crystallography approaches applied to membrane protein structural biology.The main role of the ADP/ATP carrier (AAC) is to import and export ADP3- and ATP4- respectively between the intermembrane space and the matrix through the inner mitochondrial membrane. AAC is the best characterized among all mitochondrial carriers. Much has been done to investigate its function and structure. However, since structural data are only available for one conformation of the protein some fundamental questions about the different conformational states adopted during the transport process still need to be answered.In this thesis we considered 4 human AAC homologs as a main target. They are involved in different genetic diseases but play also a role in cancerogenesis. This thesis describes and compares in detail the functional and structural characterization of the human AAC isoforms. It was an essential step to give insight into their native properties and is a precious starting point for the drug development field.Since the structural biology field is rapidly developing especially in serial crystallography techniques, there are more and more new applications for samples preparation, mounting and measurements in order to improve the quality of the data collected at the synchrotrons. Hence, our second objective was to use different membrane protein samples to develop new crystal-friendly crystallization set up combined with different sample environment on the beamline toward faster, more efficient and simpler data collection.  Read more…

موضوع:Document, Thesis/dissertation, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Aleksandra Woźnicka-Misăilă; Stéphanie Ravaud; Cécile Breyton; Bruno Miroux; Gergely Katona; Jean-Michel Jault; Communauté d’universités et d’établissements Université Grenoble Alpes.; École doctorale chimie et science du vivant (Grenoble).; Institut de biologie structurale (Grenoble). Find more information about: Aleksandra Woźnicka-Misăilă Stéphanie Ravaud Cécile Breyton Bruno Miroux Gergely Katona Jean-Michel Jault

شناسه OCLC:979265503

یادداشت:Titre provenant de l’écran-titre.

جزئیات Description:1 online resource.

جزئیات بیشتر:Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF.

مسئوليت Responsibility:Aleksandra Woźnicka-Misăilă ; sous la direction de Stéphanie Ravaud.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs